HR-bg условия за ползване

Общи условия

приложими при абонамент в Българският портал HR-bg.com (тези Общи условия са приети с решение на Управителия на „ЕЙЧ АР.БГ ЕООД, и са в сила от 13.07.2015 г.)
 1. ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕЙЧ АР.БГ ЕООД, БУЛСТАТ: 121535797, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. Драган Цанков 46А, бл.1А, вх.В, ателие 9, представлявано от Милена Петрова Хаджииванова, действащ в качеството си на Управител и наричан по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: физическо или юридическо лице, регистрирано за едногодишен абонамент в Българския HR портал HR-BG.com
 3.  ПАРАМЕТРИ НА АБОНАМЕНТ В HR-BG.com:

  Абонамента се сключва с продължителност една година (считано от датата на постъпило плащане) при следните варианти на абонаментен план;


  Опция “know me/listing” включва:

  • публикуване на името на компанията
  • визуализация на контактна информация
  • разпределение по направление/сфера на дейност, така че да бъде откриваема за потенциалните потребители на портала
  Цена на абонаментния план: безплатно

  Опция “brand wake up” включва:

  • публикуване на името на компанията
  • публикуване на името на компанията
  • визуализация на контактна информация
  • разпределение по направление/сфера на дейност, така че да бъде откриваема за потенциалните потребители на портала
  • ротиране на предни позиции на сайта HR-BG
  • реклама на профила в LinkedIn канала на HR-BG
  • реклама във фейсбук и инстаграм профила на HR-BG
  • безплатно публикуване на отворени позиции, с фокус HR - на сайта и в социалните мрежи на HR-BG
  • безплатно публикуване на анонси за събития - на сайта и в социалните мрежи на HR-BG
  • PR/публикуване на авторски статии, новини и имиджова информация
  Цена на абонаментния план (за една година): 180 Евро

  Опция “brand pro” включва:

  • публикуване на името на компанията
  • визуализация на контактна информация
  • разпределение по направление/сфера на дейност, така че да бъде
  • откриваема за потенциалните потребители на портал
  • ротиране на предни позиции на сайта HR-BG
  • реклама на профила в LinkedIn канала на HR-BG
  • реклама във фейсбук и инстаграм профила на HR-BG
  • безплатно публикуване на отворени позиции, с фокус HR - на сайта и в социалните мрежи на HR-BG
  • безплатно публикуване на анонси за събития - на сайта и в социалните мрежи на HR-BG
  • PR/публикуване на авторски статии, новини и имиджова информация
  • Заснемане и публикуване на видео-визитка
  • популяризиране на бранда сред всички последователи на HR-BG – база данни – абонати и социални мрежи
  Цена на абонаментния план (за една година): 260 Евро
 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

  • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави поддръжка на уебсайта HR-BG.com
  • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прави периодична профилактика на уебсайта HR-BG.com
  • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да рекламира, популяризира и обновява информацията в уебсайта HR-BG.com, като го прави системно и периодично
  • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следва и изпълнява всички точки, описани в „Параметри на годишния абонамент, да предлага допълнително услуги и възможности за клиентите на платформата
  • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да прекратява абонаментен договор, в случай, че притежателя на абонамента злоупотреби с абонаментните си права или заплашва доброто име на българския HR портал HR-BG.com, неговият имидж или споделя подвеждаща информация;
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави необходимата информация в максимално пълен и изчерпателен вид, спрямо договорените срокове, поискана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за създаване на Профил, публикуване на статии, новини и други.
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при настъпили промени в истинността, пълнотата и обема на предоставената информация незабавно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпраща информaция и визия за събития, в срок не по-късно от 7 дни календарни преди събитието.

  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно посещенията на сайта HR-BG.com;
 5. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПО ПЛАЩАНЕ

  Цената на годишния абонамент за различните опции е както следва:
  Опция “know me/ listing”: безплатно
  Опция “brand wake up”: 180 Евро
  Опция “brand pro”: 260 Евро

  Посочените цени са без включен ДДС и се заплащат в левовата равностойност, изчислена по актуалния фиксинг за деня на БНБ

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената сума, заедно с попълване на данните за активиране на профила, създавайки го спрямо неговите нужди и
  Профилът се активира СЛЕД постъпване на направеното плащане и с това стартира и началото на абонамента.

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща годишната такса по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

  Първа Инвестиционна Банка АД,
  
IBAN: BG79FINV 9150 1016503802 

  BIC: FINVBGSF

 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  Абонаментен план може да бъде прекратен:

  • по взаимно писмено съгласие междустраните
  • с изтичане на абонаментния срок;
  •  с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна
  • когато съдържа невярна или подвеждаща информация;
  Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време от страна наИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изрично бъдат упоменавани в този документ.

  Ако в хода на изпълнението на абонамента последното бъде възпрепятствано от приети нормативни актове или поради форсмажорни обстоятелства, то абонаментните услуги се прекратяват без каквито и да било дължими неустойки или обезщетения.

  

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителя на на ЕЙЧ АР.БГ ЕООД - Милена Хаджииванова